Miljöpolicy

Miljö

De produkter vi på IR BYGG AB skapar i vår verksamhet har lång livslängd.

Det är därför viktigt för oss att ha ett klart uttalat ansvar för det vi producerar. Långsiktighet och helhetssyn skall utgöra grunden för vårt arbete.

Vi skall i vår verksamhet alltid försöka använda så naturliga och ur miljösynpunkt så beprövade material som möjligt. 
Materialet vi använder oss av skall kunna återvinnas, återanvändas eller brytas ner för att ingå i det naturliga kretsloppet.

För att ständigt förbättra miljön ska alla i företaget ta sitt personliga miljöansvar för de handlingar och beslut som görs.
Genom utbildning och engagemang skall vi lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö.

Vi skall i vår verksamhet sträva efter att:

» i anbudsskedet kritiskt granska förfrågningsunderlag med utgångspunkt i miljöfrågor och där så är möjligt föreslå andra lösningar och material som ur miljösynpunkt är bättre än föreskrivet utförande

» tillsammans med våra kunder söka utarbeta lösningar och föreslå material som är miljövanligt och energibesparande samtidigt som vi främjar god inomhusmiljö och värnar om estetiska värden

» tillsammans med våra konsulter, underentreprenörer och leverantörer försöka utveckla lösningar baserade på miljöriktig teknik resurshållning

» genom god planering av det dagliga arbetet alltid ha målsättningen att minimera energiåtgången, att effektivt utnyttja transporter och maskiner samt att vara aktsamma om det material vi arbetar med och hela tiden försöka minska förbrukningen

» på våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material och emballage

» valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt

» vid inköp noggrant granska, utvärdera och ifrågasätta de tänkta materialens inverkan på miljön i ett kretsloppssamhälle

» i vår serviceverksamhet sträva efter att använda miljöriktiga produkter

  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala