Visselblåsare

Visselblåsning är processen att rapportera eventuella oegentligheter eller problem på arbetsplatsen som kan, eller redan har, orsakat allvarlig skada för företaget eller dess intressenter. På IR Bygg är vi starka förespråkare för öppenhet och vi arbetar aktivt för att bryta tystnadskulturen.

Genom vår visselblåsningsrutin ger vi medarbetare en kanal för att rapportera missförhållanden som är av allmänt intresse. Dessa missförhållanden inkluderar bland annat kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av offentliga medel, brottsliga handlingar, överträdelser av myndighetsföreskrifter, situationer som utgör fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser, allmänt oetiskt beteende, samt försök att förtiga något av dessa problem.

Vårt förfarande innebär att om en medarbetare har rimlig grund att misstänka oegentligheter eller överträdelser, bör de först rapportera detta till sin närmaste överordnade för vidare åtgärder. Om naturen av oegentligheten gör det omöjligt att använda interna kanaler eller om den lämnade informationen ignoreras, är vår visselblåsningsrutin tillgänglig.

Alla rapporter som görs genom denna funktion behandlas konfidentiellt och hanteras av särskilt utsedda representanter och utredare. Endast dessa personer har tillgång till informationen och visselblåsarens personuppgifter skyddas noggrant.

Kontaktuppgifter

E-post: visselblasare@irbygg.se
Post: IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala

Vi förstår att visselblåsare ibland kan föredra att vara anonyma, och det är en möjlighet som erbjuds. Vid anonym rapportering avstår du från rätten till återkoppling om ärendet. Om du väljer att vara anonym, kan du använda det tillgängliga formuläret nedan för att rapportera ditt ärende.

Anmäl här om du vill vara anonym

Försök att vara så tydligt som möjligt i din anmälan till oss.
Du behöver alltså inte uppge ditt namn eller e-post i respektive textfält. Dessa textfält är inte obligatoriska.

  • ... och skicka!
  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala